שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בשפרעם

מכרז בוטל. לא נבחר כל זוכה.
מספר מכרז: ב(1009)2008
תאריך פרסום : 16/06/2008
תאריך הגשה : 07/07/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ב' (1009) 2008

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בשפרעם

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לשכירת משרדים בשפרעם לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הוא כ-500 - 600 מ"ר ברוטו.

2)       המוסד יתיחס אך ורק להצעות למבנים שעל-פי חוות דעת יועץ מטעם המוסד, ניתן להשלימן, לרבות ביצוע התאמות על-פי דרישות המוסד, בפרק זמן של עד 9 חודשים מיום ההודעה על הזכייה.

3)       מיקום הנכס יהיה בעיר שפרעם, וזאת בכפוף למפורט במסמכי המכרז.

4)       ההצעות ייבחנו לפי שיקול דעתו של המוסד ובהתאם לצרכיו, על פי מיקום הנכס, התאמתן של ההצעות מההיבט המקצועי והתקציבי, כדאיותן הכלכלית וזמינותן לאכלוס על-פי דרישות המוסד.

5)       המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 5,000 ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הגשת ההצעות, והמצויין בנוסח המפורט בנספח למסמכי המכרז. תוקף הערבות יהיה עד ל-1.12.2008. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תביא לפסילת ההצעה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       את טפסי המכרז ניתן לקבל במוסד לביטוח לאומי סניף נצרת אצל מנהל תחום הלוגיסטיקה, מר סוהיל בוטו, בימים א-ה' בין השעות 15:00-9:00 בתיאום מראש בטלפון 04-6027522 (החל ביום  שלישי, 17.6.2008).

2.       לחילופין, ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומיwww.btl.gov.il , בדף הבית במדור מכרזים.

3.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה ב-4 עותקים ביד או באמצעות שליח בלבד (יש להפריד בין הצעות המחיר ליתר מסמכי המכרז על-פי המפורט במסמכי המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  הוא  יום שני 7.7.2008 בשעה 15:00.

5.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת  ורשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.