שכירת משרדים בירושלים

לא נבחר זוכה. יפורסם מכרז נוסף.
מספר מכרז: ב(1009)2010
תאריך פרסום : 01/08/2010
תאריך הגשה : 25/08/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                                        מכרז מס' ב' (1009) 2010

                                                      שכירת משרדים בירושלים

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בירושלים, לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הוא כ- 750 מ"ר ברוטו.

2)       מיקום הנכס המוצע יהיה על ציר התנועה "בגין" מהר חוצבים בצפון ועד מלחה בדרום (כולל). מדובר 

       באזורים: הר חוצבים, גבעת שאול, קריית הלאום לרבות אזור התחנה המרכזית (אגד), בית הכרם 

       ומלחה.

3)       המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, אשר על -פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן 

       יהיה להתאימם תוך 4 חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני המצורף.

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

    תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  לא נדרש תשלום עבור מסמכי 

       המכרז.

2.      את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים 

      של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 

      אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות 

      הדואר.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי  25.8.2010 בשעה 12:00.

4.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שני, 9.8.2010 בשעה 12:00, לגב' שלי יהודה בפקס'

02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il

5.       תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, עד ליום שני 16.8.2010.

6.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי 

      לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.