הזמנה חוזרת להיכלל במאגר יועצים במוסד לביטוח לאומי

מספר מכרז: ב(1010)2009
תאריך פרסום : 21/01/2010
תאריך הגשה : 24/02/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

  

הזמנה חוזרת להיכלל במאגר יועצים

במוסד לביטוח לאומי

                                     מכרז מס' ב(1010)2009

המוסד לביטוח לאומי פונה פעם נוספת ליועצים או לגופים המעסיקים יועצים על פי התחומים המפורטים בנספח ב' למכרז לפנות ולהיכלל במאגר היועצים  של המוסד.

יובהר בזאת כי מדובר בתחומים לגביהם לא הוגשו מספיק הצעות בפרסום הקודם.

כמו כן יובהר כי בתחום ההנדסה, יכולים להגיש הצעות גם מהנדסים להם תואר בי-טק.

המאגר ישמש את מינהל הלוגיסטיקה במוסד בעבודתו השוטפת וכן מינהלים נוספים על פי הצורך.

יועצים המעוניינים להיכלל במאגר, ועונים על כל תנאי הסף, יוכלו למצוא את תנאי הקבלה ואת הטפסים הדרושים, בראש עמוד זה "קובץ להורדה". 

שימו לב: יש לעיין ב"קובץ להורדה" (PDF), בטרם מילוי השאלון.

 למילוי "שאלון ליועץ" - קובץ אקסל.

 אופן הגשת הבקשות

 1.        יש למלא את הפרטים האישיים ב"שאלון ליועץ".(נספח ט' למכרז).

      יש לשגר את השאלון המלא למוסד לביטוח לאומי בהתאם להוראות 

       עד ליום רביעי 24.2.2010 שעה 12.00.  

   2.    במקביל, יש להגיש  את ה"שאלון ליועץ", באופן ידני או באמצעות 

           שליח בלבד בצירוף האישורים הנדרשים ויתר מסמכי המכרז אל  

           הכתובת: המוסד לבטוח לאומי, המשרד הראשי ,שדרות ויצמן 13 

            ירושלים, מיקוד:91909, לתיבת המכרזים בקומה 2, אצל מר יוסי 

           מרציאנו עד ליום רביעי 24.2.2010 שעה 12.00                                       

 3.        עבור סיוע טכני  במילוי השאלון ליועץ ניתן לפנות למר גיל ארדמן 

            בטלפון 09-9506711 שלוחה 207  או בטלפון נייד 052-4503196, 

            בימים א'-ה' בין השעות 17:00 – 8:00.

4.       שאלות הבהרה ניתן להפנות באמצעות פקס' בלבד שמספרו 

      02-6513916 למר אביתר אילן  עד ליום שני 8.2.2010 שעה 12.00.

התשובות יתפרסמו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד בתוך שבעה 

ימים ממועד זה.