שכירת משרדים בעיר אלעד

לא נבחר זוכה. המכרז בוטל.
מספר מכרז: ב(1012)2010
תאריך פרסום : 24/10/2010
תאריך הגשה : 10/11/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 מכרז מס' ב' (1012)2010

שכירת משרדים בעיר אלעד

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר אלעד, לשימוש משרדי 

הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הוא כ- 200  מ"ר ברוטו.

2)       מיקום הנכס המוצע יהיה בתחומי העיר אלעד.

3)       המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, אשר על-פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן 

      יהיה להתאימם בתוך שישה חודשים, על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי, וכמפורט במפרט הטכני 

     המצורף.

   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על האמור 

   בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים 

      של המוסד לביטוח לאומי, הנמצאת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב, 

      אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות 

      הדואר.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  10.11.2010, בשעה 12:00.

4.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או בדואר 

      אלקטרוני: shellyy@nioi.gov.il , עד ליום חמישי, 28.10.2010, בשעה 12:00. תשובות הביטוח 

      לאומי לשאלות ההבהרה יועלו באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי עד ליום חמישי  4.11.2010.

5.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי 

       לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.