שיפוץ והחלפת דלתות בסניף יפו

נגריית קלוד בע"מ
מספר מכרז: ב(1013)2008
תאריך פרסום : 10/12/2008
תאריך הגשה : 04/01/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 250  ש"ח

 

מכרז מספר ב(1013)2008

שיפוץ והחלפת דלתות בסניף יפו

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ ו/או החלפת דלתות, במשרדיו ברחוב התקומה 30 יפו, על פי המפרט המופיע במכרז.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  10,000 

    ש"ח, צמודה למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.3.2009 

    ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף תפסול 

    את ההצעה.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול 

    ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

  אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז

1. רכישת וקבלת המסמכים במשרדי  המוסד

  את מסמכי המכרז  ניתן לרכוש בימים א'-ה' בשעות 9:00 -15:00 תמורת 250 ₪  שישולמו בהמחאה בלבד, בסניף יפו רחוב התקומה ,30 אצל הגב' שרית קרן  בתיאום מראש  בטלפון  03-5127272.

2.רכישה ועיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי

ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). באפשרות זו ניתן לשלם עבור המכרז גם באמצעות אתר התשלומים.

3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד 

    או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ,

   ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. להצעה יש לצרף אישור 

   על רכישת מסמכי המכרז.

  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום ראשון, 4.1.2009 בשעה 15:00.

5. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח  לאמיר קיויתי בפקס' 02-6513827 עד ליום 

    שני 22.12.2008 בשעה 12:00. תשובות  המוסד לביטוח לאומי יועלו באתר 

   האינטרנט של המוסד בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח 

   לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

   הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או 

   לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.