התקנת מחיצות אקוסטיות - סניף אשדוד

מסד - רמד הנדסה בע"מ
מספר מכרז: ב(1015)2008
תאריך פרסום : 14/01/2009
תאריך הגשה : 15/02/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                             המוסד לביטוח לאומי

מכרז מספר ב(1015) 2008

                            התקנת מחיצות אקוסטיות בסניף אשדוד

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר להתקנת מחיצות 

 אקוסטיות מזכוכית, במשרדיו שברחוב הבנים 14, אשדוד.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסך 5,000 ש"ח, צמוד למדד

   המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 30.4.2009, ובנוסח 

   המפורט במסמכי המכרז.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול 

   ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

קבלה ועיון במסמכי המכרז:

 1.  קבלת המסמכים במשרדי  המוסד

    את מסמכי המכרז  המלאים, ניתן לקבל בימים א-ה בשעות 15.00-9.00, 

   במשרדי המוסד לביטוח לאומי,שד'  וייצמן 13 ירושלים, במזכירות תחום בנוי 

    ונכסים קומה 5 חדר 516, או בסניף  אשדוד, רח' הבנים 14, אצל מר שלום אלופר, 

   בתיאום מראש  בטל' 050-6285132.

2. עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המוסד.

    ניתן לעיין  במסמכי המכרז העיקריים, למעט נספח ח', בראש עמוד זה 

    ("קובץ להורדה").

3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4

   ביד או  באמצעות  שליח  בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

   הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה 

   יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום ראשון 15.2.2009 בשעה 15:00.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

   הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או 

   לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.