שכירת משרדים בבית שאן - מכרז חוזר

לא נבחר זוכה.
מספר מכרז: ב(1015)2009
תאריך פרסום : 05/12/2010
תאריך הגשה : 29/12/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ב' (1015)2009

שכירת משרדים בבית שאן - מכרז חוזר

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר בית שאן, לשימוש 

משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הוא כ- 200  מ"ר ברוטו.

2)       מיקום הנכס המוצע יהיה בתחומי העיר בית שאן.

3)       המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים או במצב שלד, אשר על-פי שיקול 

      דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך שישה  חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט 

      הטכני המצורף.

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

    על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים 

      של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 

       2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות 

       באמצעות הדואר.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  29.12.2010 בשעה 12:00.

4.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שלישי,14.12.2010 בשעה 12:00, לגב' שלי יהודה 

      בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של 

      המוסד, בכתובת הנ"ל, עד ליום שלישי  21.12.2010.

5.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי 

       לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.