שכירת משרדים בבית שמש

חזן גוטמן - יזמות ונדל"ן
מספר מכרז: ב(1016)2010
תאריך פרסום : 24/10/2010
תאריך הגשה : 17/11/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                              מכרז מס' ב' (1016)2010

                                              שכירת משרדים בבית שמש

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר בית שמש, לשימוש משרדי 

הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הוא כ- 800  מ"ר ברוטו.

2)       מיקום הנכס המוצע יהיה בתחומי העיר בית שמש למעט אזורי תעשייה.

3)       המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים או במצב שלד, אשר על-פי שיקול דעתו 

      הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך  12 חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני המצורף.

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 

    6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  

 

2.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים 

      של  המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 

      אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות 

      הדואר.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  17.11.2010 בשעה 12:00.

שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או 

במיילshellyy@nioi.gov.il    עד ליום חמישי, 4.11.2010 בשעה 12:00. תשובות המוסד לשאלות 

ההבהרה יועלו באתר האינטרנט של  המוסד עד ליום חמישי, 11.11.2010.

4.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי 

      לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.