אספקה והתקנת גנרטור חירום סניף אשקלון - מכרז חוזר

שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ
מספר מכרז: ב(1017)2008
תאריך פרסום : 03/12/2008
תאריך הגשה : 25/12/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 250  ש"ח

 

מכרז מספר ב(1017) 2008 

אספקה והתקנת גנרטור חירום סניף אשקלון  - מכרז חוזר

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקה והתקנת גנרטור חירום  בסניפו שברחוב הנשיא 101, אשקלון.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  5,000 

    ש"ח, צמודה למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד יום 

    31.3.2009 ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2. המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל 

    ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז

1. רכישת וקבלת המסמכים במשרדי  המוסד.

    את מסמכי המכרז במלואם ניתן לרכוש (בימים א-ה בין השעות 

    09.00-15.00) תמורת סך של 250   שישולמו בהמחאה בלבד,במשרדי 

    המוסד לביטוח לאומי שדרות וייצמן 13 ירושלים במזכירות  תחום בנוי ונכסים 

     בחדר 517 , או לחילופין בסניף אשקלון רחוב הנשיא 101 אצל מר מרדכי כהן 

     (על פי תאום טלפוני בטל. 050-6285002).

2. עיון במסמכים  באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

    ניתן להוריד את מסמכי המכרז(ללא כתב הכמויות) מראש עמוד זה 

    ("קובץ להורדה").

3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  

   ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, 

  המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

4.על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

5. המועד האחרון להגשת הצעות - יום חמישי 25.12.2008 שעה 15.00.

6. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס' 02-6517738 עד ליום 

   ראשון 14.12.2008. תשובות המוסד יימסרו בכתב באתר האינטרנט של 

   המוסד שכתובתו צוינה לעיל בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח 

   לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

   הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל 

   מכרז זה מכל סיבה שהיא.