אספקה והתקנת גנרטור חירום סניף אשקלון

המכרז בוטל. יפורסם מכרז חדש.
מספר מכרז: ב(1017)2008
תאריך פרסום : 20/08/2008
תאריך הגשה : 21/09/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 250  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 02/11/2008
המוסד לביטוח לאומי מודיע על ביטול המכרז הנ"ל. מכרז חדש יפורסם בהקדם. מי שרכשו את טפסי המכרז יוכלו לקבל את כספם בחזרה עם הצגת קבלה על הרכישה אצל מר גלעד סולטן, המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים חדר 511, בימים א-ה בשעות 15:00-9:00 בתיאום מראש בטל' 050-6284398.

מכרז מס' ב(1017)2008

אספקה והתקנת גנרטור חירום סניף אשקלון

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקה והתקנת גנרטור חירום, בסניף הביטוח הלאומי, שברחוב הנשיא 101, אשקלון.

 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  5,000
    ש"ח, צמודה למדד 
המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד יום 
    31.12.2008 ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2. המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל 
    ניהול ספרים לפי 
חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז (שתי אפשרויות):

1. רכישת וקבלת המסמכים במשרדי  המוסד

    את מסמכי המכרז ניתן לרכוש (בימים א-ה בין השעות (15:00-9:00) 
    תמורת סך של 250 ₪
שישולמו בהמחאה בלבד, במשרדי המוסד לביטוח 
    לאומי,  שדרות וייצמן ,13 ירושלים,במזכירות תחום בנוי ונכסים בחדר 516, 
    או לחילופין בסניף אשקלון, רחוב הנשיא 101, אצל מר מרדכי כהן,  (על פי 
    תאום טלפוני בטל. 050-6285002).

2. רכישה וקבלת המסמכים באמצעות אתר האינטרנט של המוסד.

    ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). במצב זה, ניתן 
    לשלם עבור מסמכי המכרז 
באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי, 
    על פי הקישור לאתר התשלומים המופיע בדף הבית 
של המוסד, וכן בדף הבית/אודות/ מכרזים.

   יש להקפיד על צרוף אישור רכישת מסמכי המכרז להצעה.

3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13, ירושלים בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

4. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

5. המועד האחרון להגשת הצעות - יום ראשון, 21.9.2008 שעה 15.00.

6. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס' 02-6517738 עד 
    ליום 7.9.2008. תשובות  המוסד יימסרו בכתב באתר האינטרנט של המוסד, 
   שכתובתו צוינה לעיל, בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח 
    לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 
    הצעה אחרת, והוא י
היה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל 
    מכרז זה  מכל סיבה שהיא.