יועץ מלווה להקמת עמדות לשירות עצמי עבור המוסד לביטוח לאומי

ליאקום מערכות
מספר מכרז: ב(1017)2010
תאריך פרסום : 05/09/2010
תאריך הגשה : 06/10/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז  מס' ב(1017)2010

יועץ מלווה להקמת עמדות לשירות עצמי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר עבור שירותי ייעוץ, תכנון ולווי להקמת עמדות לשירות עצמי בסניפיו ובמקומות שונים ברחבי הארץ.  

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       המציע יצרף רשימה של שני פרויקטים לפחות, בהם ביצע ייעוץ, תכנון ולווי להקמת עמדות 

       לשירות עצמי ברשת חנויות, בנקים או מוסדות ציבוריים בעלי 20 סניפים לפחות.

2.        המציע יצרף אישור על היותו בוגר מוסד אקדמי במגמת עיצוב תעשייתי ובעל תואר ראשון 

       לפחות.

       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט 

      המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים 

      תשנ"ג – 1993.

 אופן קבלת מסמכי המכרז

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בשני עותקים עליה יצוין מס' המכרז 

         בלבד אל תיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, 

         שדרות ויצמן 13 ירושלים אצל מר יוסי מרציאנו.

   3.   המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי 6.10.2010 בשעה 12:00.

   4.   שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח לגב' דינה כהן באמצעות פקס' 02-6528511 עד 

         ליום שני, 13.9.2010 בשעה 15:00. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על 

         שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. תשובות לשאלות ההבהרה יועלו עד ליום שני 20.9.2010 

         ויפורסמו באופן מרוכז באתר האינטרנט של המוסד-www.btl.gov.il   בדף הבית במדור 

         מכרזים.

  5.   המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או 

        את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או 

        אחרות.