שיפוץ והתאמת משרדים בסניף רחובות

הכרמלי גבריאל - עבודות בניה כלליות בע"מ
מספר מכרז: ב(1018)2008
תאריך פרסום : 26/11/2008
תאריך הגשה : 30/12/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 250  ש"ח

                                      מכרז מספר ב(1018) 2008

שיפוץ והתאמת משרדים בסניף רחובות

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ והתאמה בשטח של כ-300 מ"ר, במשרדיו ברח' רמז 64 רחובות.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

א. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  5,000 

    ש"ח, צמודה למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד יום 

    31.3.2009, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

ב. למציע יש לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול 

    ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

ג. על הקבלן להיות קבלן רשום בענף 131 בסוג א-1.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז,

ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

1. אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז

    א. רכישה וקבלת המסמכים במשרדי  המוסד

        את מסמכי המכרז המלאים, כולל תכניות העבודה, ניתן לרכוש בימים א-ה בשעות

       15:00-9:00, תמורת 250 ₪  שישולמו בהמחאה בלבד, במשרדי המוסד 

       לביטוח לאומי שד' וייצמן 13 ירושלים, במזכירות תחום בנוי ונכסים חדר 516, או 

       בסניף רחובות, רח' רמז 64 אצל מר חורש זמיר, בתיאום מראש בטל' 

       050-6285300 .

      ב. עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המוסד

        ניתן לעיין  במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  

     ביד או  באמצעות  שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, 

     המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על 

      גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום שלישי 30.12.2008 בשעה 15:00.

4.   סיור קבלנים יתקיים בסניף רחובות, רח'  רמז 64, ביום שלישי 9.12.2008 

      בשעה 10:00.

      ההשתתפות בסיור היא חובה, מציע שלא ישתתף בסיור הצעתו תיפסל.

5.   שאלות הבהרה למכרז, ניתן לשלוח בפקס' 02-6513827, עד ליום 

      שלישי 16.12.2008 בשעה 12:00 תשובות  המוסד יימסרו באתר האינטרנט 

      של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, בתוך 7  ימים  ממועד זה. המוסד לביטוח 

      לאומי אינו מתחייב לענות על פניות שיגיעו לאחר מועד זה.

6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

     הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל 

     מכרז זה מכל סיבה שהיא.