שיפוץ והתאמת סניף המוסד במגדל העמק למרכז שירות

אינג' מוחמד טאהא בע"מ
מספר מכרז: ב(1018)2009
תאריך פרסום : 18/11/2009
תאריך הגשה : 16/12/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 250  ש"ח

 

מכרז ספר ב(1018)2009

שיפוץ והתאמת סניף הביטוח הלאומי במגדל העמק למרכז שירות

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ והתאמה במשרדיו שברח' ניצנים 45 מגדל העמק.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 5,000 ש"ח, 

    צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 31.3.2010, ובנוסח 

    המפורט במסמכי המכרז.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים 

    לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז

1. רכישת וקבלת המסמכים במשרדי  המוסד

    את מסמכי המכרז המלאים, כולל תכניות העבודה ניתן לרכוש (ימים א'-ה' 

    בין השעות 9:00- 15:00 תמורת סכום של 250 ₪, שישולמו באמצעות המחאה 

    בלבד, במשרדי המוסד לביטוח לאומי , שדרות וייצמן 13 ירושלים, במזכירות תחום 

    בינוי ונכסים קומה 5 חדר 516, או בסניף הביטוח הלאומי בעפולה, רחוב מנחם 1, 

    אצל מר רפי טולדנו, בתיאום  מראש בטל' 050-6285141. בטלפון זה ניתן לתאם 

    גם סיור במקום.

2. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

    ניתן לעיין  במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4  

     ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

     הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה 

     יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 16.12.2009 בשעה 12:00.

5.  סיור קבלנים לא  יתקיים.    

6.  ניתן לפנות בשאלות הבהרה באמצעות פקס' 02-6513827 עד ליום 

     שני 30.11.2009 בשעה 12:00 תשובות המוסד יימסרו באתר האינטרנט 

     של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד 

     לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

7.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

    הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים 

    או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.