שכירת או רכישת משרדים בעיר רהט עבור המוסד לביטוח לאומי

לא נבחר  זוכה. המכרז בוטל.
מספר מכרז: ב(1020)2008
תאריך פרסום : 02/11/2008
תאריך הגשה : 01/12/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ב' (1020) 2008

שכירת או רכישת משרדים בעיר רהט עבור המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לשכירה או רכישת מבנה בעיר רהט עבור משרדיו בעיר.

 תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הוא כ-300 מ"ר ברוטו.

2)       המוסד יתייחס אך ורק להצעות למבנים קיימים, שעל-פי חוות דעת של יועץ מטעם המוסד ניתן להשלימם, לרבות ביצוע התאמות על-פי דרישות המוסד, בפרק זמן של עד 9 חודשים מיום ההודעה על הזכייה.

3)       הצעת המחיר לנכס המוצע תהיה לפי מחיר למ"ר as-is בש"ח.

4)       מיקום הנכס יהיה בעיר רהט, וזאת בכפוף למפורט במסמכי המכרז.

5)       ההצעות ייבחנו לפי שיקול דעתו של המוסד ובהתאם לצרכיו, על פי מיקום הנכס, התאמתן של ההצעות מההיבט המקצועי והתקציבי, כדאיותן הכלכלית וזמינותן לאכלוס על-פי דרישות המוסד.

6)       המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 5,000 ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הגשת ההצעות, והמצוין בנוסח המפורט בנספח למסמכי המכרז. תוקף הערבות יהיה עד ליום 31.3.2009. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תביא לפסילת ההצעה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       את טפסי המכרז ניתן לקבל במוסד לביטוח לאומי, סניף באר שבע אצל מנהל תחום הלוגיסטיקה, מר שמעון מונסנגו בימים א-ה' בין השעות 15:00-9:00 בתיאום מראש בטלפון 050-6285040 (החל מיום רביעי 3.11.2008)

2.       לחילופין, ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה "קובץ להורדה".

3.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה ב-4 עותקים ביד או באמצעות שליח בלבד (יש להפריד בין הצעות המחיר ליתר מסמכי המכרז על-פי המפורט במסמכי המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז- יום שני  1.12.2008  בשעה 15:00.

5.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת,  והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.