רכישת מנויי חניה בסניף יפו

יבול ונחישות השקעות בע"מ
מספר מכרז: ב(1021)2008
תאריך פרסום : 09/11/2008
תאריך הגשה : 02/12/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ב(1021) 2008

רכישת מנויי חניה בסניף יפו

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת  30 מנויי חניה, לעובדיו המועסקים במשרדיו ברח' התקומה 30 ובשד' ירושלים 31 יפו.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 5,000 ש"ח.

   הערבות תהיה בתוקף עד ליום 31.3.2009, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

   ערבות שאינה בנוסח המוצע- תפסול את ההצעה.

2. רשאים להגיש הצעות מפעילי חניונים המצויים ברדיוס של עד 250 מ"ר 

    ממשרדיו ביפו, ברח'  התקומה 30 ובשד' ירושלים 31.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  

    ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

   הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה 

    יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום שלישי, 2.12.2008 בשעה 15:00.

4. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

   הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים, להרחיב 

   את המכרז או לצמצמו, או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.