שיפוץ והתאמת מבנה בסניף אשקלון

מספר מכרז: ב(1022)2011
תאריך פרסום : 27/11/2011
תאריך הגשה : 21/12/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 250  ש"ח

 

   מכרז מספר ב(1022)2011

שיפוץ והתאמת מבנה בסניף אשקלון

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ והתאמות, 

במשרדיו שברח' הנשיא 97 אשקלון.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 12,500 ₪, צמודה למדד

   המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.5.2012, ובנוסח המפורט במסמכי

   המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף, תפסול את ההצעה.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי    

   חוק עסקאות גופים ציבוריים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.  

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז:

1. רכישת ההצעות וקבלת המסמכים בסניף אשקלון

    את מסמכי המכרז המלאים, כולל תכניות העבודה, ניתן לרכוש תמורת 250 ₪, 

    שישולמו באמצעות המחאה בלבד, בסניף אשקלון, בימים א'-ה' בין השעות  9:00- 15:00, 

    אצל מר מוטי כהן, בתיאום מראש בטלפון מס' 050-6285002.

    ניתן לרכוש את מסמכי המכרז גם במהלך סיור הקבלנים.  

2. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

    ניתן לעיין  במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או 

    באמצעות שליחלתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי 

    ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש 

    לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 21.12.2011 בשעה 12:00.

5.  סיור קבלנים ייערך ביום חמישי, 8.12.2011 בשעה 9:30. ההשתתפות בסיור הינה 

     חובה ומציע אשר לא ישתתף בסיור, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז.

6.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום 

     רביעי, 14.12.2011. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, 

     שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום ראשון, 18.12.2011. המוסד לא יענה על שאלות 

     שיגיעו לאחר המועד המצוין לעיל.

7.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה 

     אחרת, והוא יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז 

     זה מכל סיבה שהיא.