שיקום והשמשת מערכות בקרה בסניף רמת-גן

ליד בקרה בע"מ
מספר מכרז: ב(1023) 2008
תאריך פרסום : 29/10/2008
תאריך הגשה : 26/11/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 200  ש"ח

 

מכרז  מס' ב(1023)2008

שיקום והשמשת מערכות בקרה ברמת גן

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעת מחיר לביצוע שיקום והשמשת מערכת בקרת מבנה, במשרדיו שברחוב החשמונאים 15 רמת גן.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.    המציע יצרף ערבות בנקאית או ערבות של חב' ביטוח בסך 15,000 ₪,  בנוסח המצורף למסמכי המכרז ובתוקף עד ליום 31.3.2009.

2.            המציע הינו קבלן רשום בענף 160 בסיווג א-1.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

 

1. עיון וקבלת מסמכי המכרז:

ניתן לעיין במסמכי המכרז (למעט כתב הכמויות) בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

  1. ניתן לקבל את מסמכי המכרז באגף בינוי ונכסים בשדרות וייצמן 13 ירושלים במזכירות אגף בנוי ונכסים חדר 516 .
  2. לחילופין, ניתן לקבל את המסמכים בסניף רמת גן רח' החשמונאים 15 חדר  422 במזכירות הנהלת הסניף.

2. תשלום עבור מסמכי המכרז:

1.    ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז 200 ₪ שלא יוחזרו באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בכתובת www.btl.gov.il  בדף הבית/אודות/ מכרזים.

2.    ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז בהמחאה לפקודת המוסד לביטוח לאומי שתימסר עם קבלת מסמכי המכרז.

  3. הגשת ההצעות:

את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד, במעטפה חתומה בשני עותקים, עליה יצוין מס' המכרז אל תיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים אצל מר יוסי מרציאנו.

4. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום רביעי  

    26.11.2008 בשעה 15:00.

5. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם 

   את היקף המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, 

   או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או  אחרות.