מכירת נכס המוסד - כיכר הנשיא 426, שדרות

טיולי שער הנגב בע"מ
מספר מכרז: ב(1023)2009
תאריך פרסום : 16/02/2011
תאריך הגשה : 30/03/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז חוזר מס' ב'(1023) 2009

מכירת נכס בשדרות

      המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לרכישת נכס בשדרות, כמפורט בטבלה.

כתובת

שטח ברוטו

גוש וחלקה

כיכר ה נשיא 426 שדרות

כ- 130  מ"ר

גוש 1896 חלקה 83

תת חלקה 1

 אופן הגשת ההצעות ותמצית תנאי הסף:

א.                באחריות המציע לבדוק את הנכס, לרבות מצבו הפיזי, מצבו המשפטי והמצב התכנוני, וכן 

 

           כל התנאים החלים עליו.  

 

ב.                על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  בסך  10,000 ₪,  בנוסח המצורף 

       

          למסמכי המכרז ובתוקף עד לתאריך 31.7.2011. ערבות שלא תהיה בנוסח .

 

          המבוקש תפסול את ההצעה.

 

ג.               את מסמכי המכרז ניתן לקבל בימים א' – ה' בשעות 8:00 – 15:00, אצל איש 

 

         הקשר מוטי כהן בטלפון: 08-6741110 או בפלאפון: 050-6285002.

ד.            לחילופין  ניתן לעיין במסמכי המכרז בחינם בראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

        הגשת הצעה למכרז אינה חייבת בתשלום.

ה.           סיור מציעים יתקיים בנכס ביום רביעי, 2.3.2011 בשעה 12:00. הסיור אינו חובה

        איש הקשר לסיור מר מוטי כהן, כפי שמפורט בסעיף ג'.

ו.            את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים 

       של ביטוח הלאומי בלבד, שנמצאת במשרד הראשי בירושלים , שד' וייצמן 13, 

       בקומה 2 בארכיב – אצל  מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה).

       על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

ז.          המועד האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי, 30.3.2011 בשעה 12:00.

ח.         המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

ט.         המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי תיווך.

י.           המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.