מכירת נכס במרכז המסחרי כיכר הנשיא שדרות

מספר מכרז: ב(1023)2009
תאריך פרסום : 16/09/2009
תאריך הגשה : 21/10/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ב - (1023 )2009

מכירת נכס במרכז המסחרי כיכר הנשיא שדרות

 המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות למכירת נכס בשדרות, כמפורט להלן:

 

כתובת

שטח ברוטו

גוש חלקה

מפגש ותאריך סיור מציעים

מרכז מסחרי שדרות

כ- 129 מ"ר

גוש 1896 חלקה 83

 

סיור מציעים יתקיים ביום רביעי 14.10.2009 בשעה 12:00

בנכס. הסיור אינו חובה.

      א.                באחריות המציע לבדוק את הנכס, לרבות את מצבו 

                  הפיזי, מצבו  המשפטי והמצב התכנוני, וכן כל התנאים החלים עליו.

ב.                על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד, בסך 25,000 ₪, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ובתוקף עד לתאריך 3.3.2010. ערבות שלא תהיה בנוסח המבוקש תפסול את ההצעה.

 ג.                 ניתן להוריד את  מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 ד.                את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד. תיבת המכרזים נמצאת במשרד הראשי , שד' וייצמן 13 ירושלים בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה).

על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

 ה.                  המועד האחרון להגשת ההצעות יום רביעי, 21.10.2009 בשעה 12:00.

               בתאריכים 4.10.09 עד 10.10.09, חג סוכות, המשרד הראשי סגור.

 ו.                     המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעה שתגיע לאחר מועד זה.

 ז.                    המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי תיווך.

  .ח                  המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.