מתן שירות ואחזקה לגנרטורים

טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ
מספר מכרז: ב(1024)2008
תאריך פרסום : 05/11/2008
תאריך הגשה : 02/12/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר ב(1024)2008

מתן שירות ואחזקה לגנרטורים

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר למתן שירות ואחזקה לגנרטורים בסניפיו ברחבי הארץ.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 10,000 ש"ח, 

    צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד יום 31.3.2009 

    ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2. המציע הינו קבלן רשום בענף 160 בסיווג  א-1.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  

   ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

   הראשי ירושלים,  שד' וייצמן 13 בארכיב  אצל מר יוסי מרציאנו. על-גבי המעטפה 

   יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום שלישי, 2.12.2008  בשעה 15:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6517738 

    עד ליום 18.11.2008 בשעה 12:00. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט 

    של המוסד, בתוך שבעה ימים ממועד זה.

  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

    הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או 

    לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.