שיפוץ והתאמת משרדים בסניף רחובות

החברה לפיתוח מטה בנימין בע"מ
מספר מכרז: ב(1024)2009
תאריך פרסום : 12/05/2010
תאריך הגשה : 09/06/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 250  ש"ח

 

   מכרז מספר ב(1024)2009

שיפוץ והתאמת משרדים בסניף רחובות

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ והתאמת משרדים בשטח 

של כ- 350 מ"ר, במשרדיו שברחוב רמז 64 רחובות.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 10,000 ש"ח, צמוד למדד

   המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 30.9.2010, ובנוסח המפורט במסמכי

   המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף, תפסול את ההצעה.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי    

   חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז

1. רכישת ההצעות וקבלת המסמכים במשרדי  המוסד

    את מסמכי המכרז המלאים, כולל תכניות העבודה, ניתן לרכוש תמורת 250 ₪, שישולמו   

    באמצעות המחאה בלבד בימים א'-ה' בין השעות  9:00- 15:00, במשרד הראשי,  שדרות וייצמן    

   13 ירושלים, במזכירות תחום בינוי ונכסים קומה 5 חדר 516, או בסניף הביטוח הלאומי    

   ברחובות, רחוב  רמז 64, אצל מר חורש זמיר, בתיאום  מראש בטל' 050-6285300. בטלפון זה   

   ניתן לתאם גם סיור במקום.

2. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

    ניתן לעיין במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה,  ביד או  באמצעות    

    שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13    

    בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא  

    קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 9.6.2010 בשעה 12:00.

5.  במכרז זה לא יתקיים סיור קבלנים.

6.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום שני, 24.5.2010 

     בשעה 12:00. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, בתוך    

     שבעה  ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד     

     זה.

7.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

     יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.