רכישה והתקנת מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים לסניפי המוסד

טורנדו מוצרי צריכה בע"מ
מספר מכרז: ב(1025)2009
תאריך פרסום : 29/07/2009
תאריך הגשה : 16/08/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                                       מכרז מספר ב(1025)2009

                                          רכישה והתקנת מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לרכישה והתקנת כ-240 מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים בסניפי המוסד ברחבי הארץ.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 25,000 ש"ח, 

    צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 31.10.2009 

    ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2. על המציע לצרף אישור מרו"ח המעיד שיש לו מחזור כספי שנתי הנובע 

    ממכירת מוצרי צריכה והתקנה בתחום המיזוג בסך  1,000,000 ₪ לפחות, 

    בכל אחת מהשנים 2006,2007,2008.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז,  ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  

   ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

   הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב  אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה 

   יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום ראשון  16.8.2009 בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827 עד 

    ל- 5.8.2009 בשעה 12:00.

תשובות המוסד יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד, בתוך שבעה ימים ממועד זה. 

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

    הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים 

    או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.