שכירת משרדים בחצור הגלילית

יצחק פרץ
מספר מכרז: ב(1027)2010
תאריך פרסום : 01/05/2011
תאריך הגשה : 25/05/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ב' (1027)2010

שכירת משרדים בחצור הגלילית

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בחצור הגלילית, לשימוש 

משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הוא כ- 150  מ"ר ברוטו.

2)       מיקום הנכס המוצע יהיה בתחומי העיר חצור הגלילית.

3)       המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים או מבנים במצב שלד, אשר לפי

      שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך שישה  חודשים על-פי דרישת המוסד, וכמפורט 

      במפרט הטכני המצורף.

 

   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על  

   תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת 

      המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, 

      בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 

      אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  25.5.2011 בשעה 12:00.

4.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל

shellyy@nioi.gov.il עד ליום רביעי, 11.5.2011 בשעה 12:00. תשובות המוסד יועלו באתר 

האינטרנט של המוסד, עד ליום רביעי 18.5.2011.

5.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי 

      לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.