שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בנתיבות

שלמה חזן ואברהם כהן
מספר מכרז: ב(1030)2008
תאריך פרסום : 31/12/2008
תאריך הגשה : 22/01/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                    מכרז מס' ב' (1030) 2008

              שכירת משרדים בנתיבות

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לשכירת מבנה בנתיבות עבור משרדיו בעיר.

תמצית תנאי הסף:

1)       מיקום הנכס יהיה בעיר נתיבות, וזאת בכפוף למפורט במסמכי המכרז.

2)       שטח הנכס הנדרש הוא כ-200 מ"ר ברוטו.

3)       על המציע להתחייב להתאים את המבנה על חשבונו (כמפורט במסמכי המכרז), בפרק זמן שלא יעלה על שישה חודשים לכל היותר, מיום חתימת הסכם השכירות על-ידי שני הצדדים.

4)       ההצעות ייבחנו לפי שיקול דעתו של המוסד ובהתאם לצרכיו, על פי מיקום הנכס, התאמתן של ההצעות מההיבט המקצועי והתקציבי, כדאיותן הכלכלית וזמינותן לאכלוס על-פי דרישות המוסד.

5)       המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 5,000 ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הגשת ההצעות, והמצוין בנוסח המפורט בנספח למסמכי המכרז. תוקף הערבות יהיה עד ליום  31.3.2009. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תפסול את ההצעה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993.

  אופן הגשת ההצעות:

1.       את טופסי המכרז ניתן לקבל בסניף הביטוח הלאומי בבאר שבע, אצל מר שמעון מונסנגו בימים א-ה' בשעות 15:00-9:00 בתיאום מראש בטל' 050-6285040.

2.       לחילופין, החל ביום ראשון 4.1.2009, ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

3.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה ב-3 עותקים, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  - יום חמישי  22.1.2009  בשעה 15:00.

5.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת,  ורשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שימצא לנכון.