הכנת דו"ח ביסוס קרקע לצורך תכנון עמידות מבנים ברחבי הארץ

"מכטה - גאוטכניקה בע"מ"
מספר מכרז: ב(1030)2010
תאריך פרסום : 29/06/2011
תאריך הגשה : 27/07/2011 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז  ב(1030)2010

הכנת דו"ח ביסוס קרקע לצורך תכנון עמידות מבנים ברחבי הארץ

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות למתן דו"ח ביסוס קרקע למבנים קיימים 

המשמשים כסניפי המוסד, המחויבים בבדיקה לצורך חיזוק נגד רעידות אדמה. העבודה 

כוללת קידוחים ובדיקת יסודות המבנים בסניפי המוסד ברחבי הארץ.

תמצית תנאי הסף:

1.       ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

       (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.

2.       המצאת ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

      הערבות תהיה בסכום של 9,000 ₪, ובתוקף עד לתאריך 30.11.2011. ערבות שלא תהיה 

      בנוסח המצורף או ערבות שתהיה מצולמת תגרום לפסילת ההצעה כולה.

3.       על המציע לצרף אישור על היותו מהנדס קרקע הרשום בפנקס המהנדסים, ו/או מעסיק של 

      מהנדס קרקע הרשום בפנקס המהנדסים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

 תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 תהליך ההשתתפות במכרז:

א.       קבלת מסמכי המכרז: את  מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה: ("קובץ להורדה").

הגשת הצעה אינה כרוכה בתשלום.  

ב.        אופן הגשת ההצעות: את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה, לתיבת המכרזים 

      הנמצאת במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו, 

      עד ליום רביעי 27.7.2011 בשעה 12:00.

ג.         שאלות הבהרה: שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח למר שייקה אליהו באמצעות 

       פקס' 6513827- 02, עד ליום ראשון 10.7.2011 בשעה 12:00. תשובות לשאלות 

      ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז באתר האינטרנט של המוסד, עד ליום ראשון 

      17.7.2011.  והן מהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז.

ד.       המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז,  

      ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.