שדרוג והחלפת לוחות חשמל בסניף טבריה

מ.ר.מ. אלמוג טכנולוגיות בע"מ
מספר מכרז: ב(1031)2010
תאריך פרסום : 23/02/2011
תאריך הגשה : 23/03/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 250  ש"ח

 

מכרז מספר ב(1031)2010

שדרוג והחלפת לוחות חשמל בסניף טבריה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לעבודות חשמל והחלפת לוחות חשמל, 

בסניפו ברחוב אלחדיף 1 טבריה.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 15,000 ₪.  

   הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 30.9.2011, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. ערבות 

   שלא תהיה בנוסח המצורף, תפסול את ההצעה.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי   

   חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

 על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז

1. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

    לעיון  במסמכי המכרז העיקריים  - לחץ על קובץ ה-PDF שבראש עמוד זה ("קובץ להורדה").    

    לעיון בכתב הכמויות (קובץ PDF) - לחץ כאן

    לעיון במפרט הטכני (קובץ PDF) - לחץ כאן.    

2. רכישת מסמכי המכרז– למגישי הצעות למכרז.

    את מסמכי המכרז המלאים, כולל תכניות החשמל, ניתן לרכוש תמורת 250 ₪, שישולמו   

    באמצעות המחאה בלבד,  בימים א'-ה' בין השעות  9:00- 15:00, במשרד הראשי,  שדרות    

    וייצמן 13 ירושלים, באגף לוגיסטיקה קומה 5 חדר 507, אצל   שייקה אליהו, בתיאום מראש  

    בטלפון 050-7479069, או אצל מיכה בן חמו, רחוב זכי אלחדיף 1 טבריה חדר  

    225, בתיאום מראש בטלפון 050-6285416.

    לחילופין ניתן לשלם סכום זה באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי  

    בכתובת הנ"ל. את אישורי התשלום יש לצרף למסמכי  המכרז.

3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה,  ביד או  באמצעות    

     שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13    

    בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא  

    קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 23.3.2011 בשעה 12:00.

5.  סיור קבלנים יתקיים ביום שני, 7.3.2011 בשעה 12:00 בסניף  המוסד לביטוח לאומי 

     רחוב זכי אלחדיף 1 טבריה. ההשתתפות בסיור חובה, מציע שלא ישתתף בסיור לא  

     יוכל להגיש הצעה למכרז.

6.  פרוטוקול כנס ספקים, וכן תשובות לשאלות שיעלו בכנס, יפורסמו באופן מרוכז באתר    

     האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי/דף הבית/ מדור מכרזים, עד לתאריך 14.3.2011.     

7.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  

     יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.