שיפוץ והתאמת קומת קבלת קהל בסניף הביטוח הלאומי בעפולה

אינ' מוחמד טאהא
מספר מכרז: ב(1032)2008
תאריך פרסום : 03/02/2010
תאריך הגשה : 10/03/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 10/02/2010
תיקון טעות (אופן הגשת מסמכי המכרז): רכישת מסמכי המכרז בסניף עפולה תהיה אצל מר חיים מלכה בתאום מראש בטלפון 050-6285406 ולא על פי הנאמר במודעה שפורסמה.

 

                                       מכרז מספר ב(1032)2008

שיפוץ והתאמת קומת קבלת הקהל

בסניף הביטוח הלאומי בעפולה

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ והתאמת קומת קבלת הקהל בסניף עפולה, שברחוב מנחם 1.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  30,000 ₪ .

   הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 30.9.2010, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

  הגשת ערבות לא מקורית או ערבות שלא בנוסח המדויק המצורף למסמכי

  המכרז, תפסול את ההצעה.

2. על המציע לצרף להצעתו אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל 

    ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.  

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז:

1. רכישת וקבלת המסמכים בסניפי  המוסד

את מסמכי המכרז המלאים, כולל תכניות העבודה, כתב הכמויות והמפרט הטכני המיוחד ניתן לרכוש מיום שלישי 9.2.2010, תמורת 500 ₪ שישולמו בהמחאה בלבד:

·         בסניף הביטוח הלאומי בעפולה, רחוב מנחם 1, בימים א'-ה' בין השעות 15:00-9:00 אצל מר רפי טולדנו, בתיאום מראש בטל' 050-6285141.

·         במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, אצל מר שאזו סימן טוב, קומה 5חדר 516 בימים א'-ה' בין השעות 9.00 -15.00, בתיאום מראש בטל' 050-6284864.

2. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

   ניתן לעיין  במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה ביד או  

    באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

    הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי 

    המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4. להצעה המוגשת יש לצרף אישור על תשלום מסמכי המכרז.

5. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 10.3.2010 בשעה 12:00.

6. סיור קבלנים יתקיים בסניף עפולה רחוב מנחם 1,  ביום רביעי 17.2.2010 בשעה 

   10:00. ההשתתפות בסיור חובה. מציע שלא ישתתף הצעתו תיפסל.

7. שאלות הבהרה ניתן לשלוח למר סימן טוב שאזו, באמצעות פקס' 02-6513827 

   עד ליום רביעי 24.2.2010 בשעה 12:00. תשובות  המוסד יועלו באתר האינטרנט 

   של המוסד שכתובתו צוינה לעיל,  בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח 

   לאומי  מתחייב לענות לשאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

8. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

    הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים 

    או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.