שכירת משרדים בישוב ירכא

מולא כמאל ועפאף
מספר מכרז: ב(1032)2009
תאריך פרסום : 16/02/2011
תאריך הגשה : 16/03/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ב' (1032)2009

שכירת משרדים בישוב ירכא

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים ביישוב ירכא לשימוש 

משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הוא בין 200 ל- 250 מ"ר ברוטו.

 

2)       מיקום הנכס המוצע יהיה בתחומי היישוב ירכא.

 

3)       המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, אשר על-פי שיקול דעת 

 

      הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך שישה  חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט 

 

      הטכני המצורף.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

 תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

 

2.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת 

 

     המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, 

  

     בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 

 

     אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.

 

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי  16.3.2011 בשעה 12:00.  

 

4.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל 

 

       shellyy@nioi.gov.il עד ליום חמישי 3.3.2011 בשעה 12:00. תשובות המוסד יועלו באתר 

 

      האינטרנט של המוסד, עד ליום חמישי  10.3.2011.

 

5.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא 

 

      רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.