מתן שירותי העתקות אור, צילומי תכניות ועבודות תווין

אזור 1 - אופיר גרף בע"מ.

אזור 2 - העתקה (ח.פ) בע"מ. 

אזור 3 - העתקות חיפה בע"מ .
מספר מכרז: ב(1035)2008
תאריך פרסום : 17/05/2009
תאריך הגשה : 10/06/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                                  מכרז מספר ב(1035)2008

                              מתן שירותי העתקות אור, צילומי תוכניות ועבודות תויין

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לביצוע עבודות תויין (פלוטר), צילום תוכניות, מסמכים והעתקות אור לסניפיו ברחבי הארץ, על  פי פירוט האזורים המופיע במסמכי המכרז.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 5,000 ₪ , צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוקף עד 31.7.2009. על הערבות להיות בנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המדויק תפסול את המכרז.

2.       על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל 

      ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, והוא מסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן הגשת ההצעות:

1.         את מסמכי המכרז אפשר להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.         את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.         המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, 10.6.2009 בשעה 12:00.

4.         שאלות הבהרה למכרז אפשר לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827 עד 

            ליום חמישי,28.5.2009, בשעה 12:00.

תשובות הביטוח הלאומי יועלו באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

5.         אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.