שכירת משרדים ביישוב עוספייה או ביישוב דליית אל כרמל

לא נבחר זוכה. יפורסם מכרז חדש.
מספר מכרז: ב(1037)2010
תאריך פרסום : 26/12/2010
תאריך הגשה : 19/01/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ב' (1037)2010

שכירת משרדים ביישוב עוספייה או ביישוב דליית אל כרמל

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים ביישובים עוספייה או ביישוב 

דלית אל כרמל, לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הוא כ- 250  מ"ר ברוטו.

2)       מיקום הנכס המוצע יהיה בתחומי היישוב עוספייה או בתחומי היישוב דלית אל כרמל .

3)       המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, אשר על-פי שיקול דעתו הבלעדי 

      ניתן יהיה להתאימם תוך שישה  חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני המצורף.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 

6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

2.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים 

      של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 

      אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות 

      הדואר.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי  19.1.2011 בשעה 12:00.

4.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שלישי, 4.1.2011. בשעה 12:00, לגב' שלי יהודה 

      בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il . תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של 

      המוסד, עד ליום שלישי 11.1.2011.

5.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי 

      לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.