מכירת נכס בקריית שמונה

לא נבחר זוכה. ההצעות שהוגשו נמוכות מהערכת השמאי. 
מספר מכרז: ב(1039)2008
תאריך פרסום : 13/05/2009
תאריך הגשה : 18/06/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                        מכרז מס' ב'(1039)2008

מכירת נכס בקריית שמונה

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לרכישת נכס בקריית שמונה, בבניין לב העיר כיכר צה"ל 130.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

א.                 להצעה יש לצרף ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 50,000 ₪ ובתוקף עד ליום 30.11.2009. על הערבות להיות בנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז, ערבות שלא תהיה בנוסח המדויק תפסול את ההצעה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן הגשת ההצעות:

ב.                 את מסמכי המכרז ניתן לקבל בימים א' – ה' בשעות 8.00 – 15.00, אצל איש הקשר -מיכה בן חמו, טל' 04-6738182, 050-6285416. לחילופין  ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

ג.                   סיור מציעים יתקיים בנכס ביום רביעי, 3.6.2009 בשעה  12:00 בנכס. אין חובה להשתתף בסיור.

ד.                  את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד, שנמצאת במשרד הראשי בירושלים, שד' וייצמן 13 בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה).

על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו .

ה.                  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום חמישי 18.6.09 בשעה 12:00.

ו.                     המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שתגענה לאחר מועד זה.

ז.                    המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי תיווך .

ח.                  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.