שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש למוסד לביטוח לאומי

קבוצת אל-נור טכנולוגיות אש בע"מ
מספר מכרז: ב(1040)2008
תאריך פרסום : 19/08/2009
תאריך הגשה : 16/09/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר ב(1040) 2008

שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש למוסד לביטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש במשרדיו ברחבי הארץ.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 15,000 ש"ח 

    צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוקף עד יום 31.1.2010. הערבות תהיה בנוסח 

    המפורט במסמכי המכרז.

    ערבות שלא בנוסח המצורף למסמכי המכרז, תפסול את ההצעה.

2. על המציע לצרף אישור מרו"ח על ביצוע עבודות שירות ואספקת ציוד כיבוי אש .

   בהיקף שנתי של 300,000  ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2006, 2007, 2008.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף 

  המכרז, והוא מסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז אפשר להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4

    ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד 

    לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13, ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו.

 3. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא את קבלת אישור 

     המסירה.

 4. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, 16.9.2009, בשעה 12:00.

 5. אפשר לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס' 02-6513827 עד ליום 

     שני, 31.8.2009, בשעה 12:00. תשובות  המוסד יימסרו בכתב באתר 

    האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, בתוך 7 ימים ממועד זה. 

    אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

 במכרז זה לא יתקיים כנס מציעים.

 6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

   הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים או 

   לבטל את המכרז הזה מכל סיבה שהיא.