עבודות נגרות במשרד הראשי

נגריית קלוד בע"מ
מספר מכרז: ב(1040)2009
תאריך פרסום : 03/10/2010
תאריך הגשה : 27/10/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

                                                    

מכרז מספר ב(1040) 2009

ביצוע עבודות נגרות במשרד הראשי בירושלים

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות נגרות במשרדיו שברח' הצבי 11 

 ירושלים (בנין כדורי).

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  15,000 ₪, בתוקף עד 

         לתאריך 31.3.2011 ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף עלולה 

         לפסול את ההצעה.

 2.     להצעה יש לצרף אישור מרואה חשבון המעיד שהמחזור הכספי של המציע בשלוש השנים האחרונות 

         בישראל (2009,2008,2007) היה לפחות 600,000 ₪ בכל שנה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       ניתן לעיין  במסמכי המכרז ולהורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

      לעיון בכתב הכמויות לחץ כאן.

2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של המוסד 

      בכתובת- www.btl.gov.il  בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת יש לצרף אישור תשלום.

3.       את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות  שליח

      לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב אצל 

     מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין  את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.       המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 27.10.2010 בשעה 12:00.

5.       סיור ספקים יתקיים ביום רביעי 13.10.2010 בשעה 10:00 במשרד הראשי בניין

           כדורי, רחוב הצבי  11 ירושלים (נפגשים בכניסה).  פרוטוקול כנס ספקים והבהרות נוספות    

           של  המוסד (אם תידרשנה), יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד עד ליום רביעי

           20.10.2010.

           הסיור הינו חובה. מציע שלא ישתתף בסיור- הצעתו תידחה.

 6.     אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

        יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.