שיפוץ חדרי שירותים משרד ראשי

שמעון מארק
מספר מכרז: ב(1041)2009
תאריך פרסום : 16/02/2011
תאריך הגשה : 23/03/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 700  ש"ח

 

מכרז מספר ב(1041)2009

שיפוץ חדרי שירותים במשרד הראשי בירושלים

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לשיפוץ שירותים, פיר, תשתיות ומטבחונים 

 במשרדיו שברחוב וייצמן 13 ירושלים.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 70,000 ₪.  

   הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 30.9.2011, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. 

    ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף, תפסול את ההצעה.

2.  על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי    

     חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז

1. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

    ניתן לעיין  במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

    לעיון בכתב הכמויות (קובץ PDF) לחץ כאן.

2. רכישת מסמכי המכרז – למגישי הצעות למכרז.

    את מסמכי המכרז המלאים, כולל תכניות העבודה, ניתן לרכוש תמורת 700 ₪, שישולמו   

    באמצעות המחאה בלבד,  בימים א'-ה' בין השעות  9:00- 15:00, במשרד הראשי,  שדרות    

    וייצמן 13 ירושלים, באגף בינוי נכסים ואחזקה, קומה 7 חדר 724, אצל מר יגאל גלעדי,

   בתיאום מראש בטלפון 050-6285000. 

3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה,  ביד או  באמצעות    

    שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13    

    בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא  

    קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 23.3.2011 בשעה 12:00.

5.  כנס ספקים יתקיים ביום חמישי, 3.3.2011 בשעה 11:00 בסניף המוסד לביטוח לאומי 

     המשרד הראשי שדרות וייצמן 13 ירושלים. ההשתתפות בכנס חובה, מציע שלא ישתתף בכנס   

     לא יוכל להגיש הצעה למכרז.

6.  פרוטוקול כנס ספקים, וכן תשובות לשאלות שיעלו בכנס, יפורסמו עד לתאריך  10.3.2011  

     באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי במדור מכרזים.

7.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

     יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.