תקרה אקוסטית ועבודות חשמל במשרד הראשי בירושלים (בניין כדורי)

יצחק דהאן עבודות חשמל
מספר מכרז: ב(1042)2009
תאריך פרסום : 25/07/2010
תאריך הגשה : 18/08/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

  

                                               

מכרז מספר ב(1042)2009

תקרה אקוסטית ועבודות חשמל במשרד הראשי בירושלים (בניין כדורי)

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות להתקנת תקרה אקוסטית ועבודות חשמל במשרדיו שברחוב 

הצבי 11 ירושלים (בניין כדורי).

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את  מסמכי המכרז (למעט כתב הכמויות והמפרט הטכני) ניתן להוריד מראש יעמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪ (שלא יוחזרו), שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים

          של המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il   בקישור המופיע בדף הבית.

   3.   מגיש הצעה למכרז יוכל לקבל את כתב הכמויות  במשרדי המוסד לביטוח לאומי שד' וייצמן 13 ירושלים,  

         אצל מר יגאל גלעדי בחדר 724, על פי תאום מראש בטלפון 050-6285000, או בטלפון 050-6284020 

         בימים א-ה בין השעות 09.00 עד 15.00.

   4.   את ההצעות, בצירוף טופסי המכרז וכל המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת למסמכי 

        המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

        הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז 

        ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

   5.   סיור קבלנים יתקיים ביום רביעי, 4.8.2010, בשעה 11:00 במוסד לביטוח לאומי בניין כדורי, רח' הצבי 

        11 רוממה ירושלים. ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור הצעתו תידחה. פרוטוקול 

       כנס המציעים יפורסם באתר המוסד www.btl.gov.il עד לתאריך 11.8.2010.

   6.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום ­­­­רביעי, 18.8.2010  בשעה 12:00.

   7.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, 

         על-פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.