שרות ואחזקת מערכות מיזוג אויר בפריסה ארצית

מנוליד חרות מערכות בע"מ - אזורים צפון ומרכז
תד"ל מיזוג אויר בע"מ - אזור דרום
מספר מכרז: ב(1045)2009
תאריך פרסום : 03/01/2010
תאריך הגשה : 03/02/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 25/01/2010
פורסמו תשובות לשאלות הבהרה. ניתן לעיין תחת לינק לשות' (?) שימו לב: בסוף קובץ השאלות והתשובות מפורטים שינויים שנעשו במסמכי המכרז.

 

מכרז מספר ב(1045)2009

שירות ואחזקה של מערכות מיזוג האוויר בסניפי המוסד

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר למתן שירות ואחזקה של מערכות מיזוג האוויר בסניפיו שברחבי הארץ.   

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 15,000 ₪, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 30.6.2010. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח שבנספח א-2, הצעתו תיפסל על הסף.
  2. על המציע לצרף להצעתו אישור של רו"ח המעיד שיש לו מחזור כספי שנתי (בשירות ואחזקה של מערכות מיזוג אוויר) בסכום של מיליון ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2007,2006, 2008. 

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  

    ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, 

   המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 

   על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת 

   אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 3.2.2010 בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827 עד 

    לתאריך 18.1.2010 בשעה 12:00. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט 

    של המוסד, בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב 

   לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

   הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים 

   או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.