מתן שירות למערכות גילוי אש

קרן אש בע"מ
מספר מכרז: ב(1046)2009
תאריך פרסום : 03/02/2010
תאריך הגשה : 03/03/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר ב(1046)2009

מתן שירות למערכות גילוי אש

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר למתן שירות שנתי למערכות גילוי אש תוצרת טלפייר ואפסילון מורן, במשרדיו ברחבי הארץ.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף אישור מרואה חשבון על ביצוע עבודות שירות והתקנה של מערכות גילוי אש מתוצרת "טלפייר", בהיקף שנתי של 80,000 ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2006, 2007, 2008.

2.       על המציע לצרף אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  

     באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

     הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי 

     המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 3.3.2010 בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827 עד ליום 

    שני 15.2.2010 בשעה  12:00. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של 

    המוסד, בתוך שבעה ימים ממועד זה.            

    אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

    הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים 

    או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.