שכירת משרדים בעיר אלעד

המכרז בוטל.
מספר מכרז: ב(1049)2009
תאריך פרסום : 24/03/2010
תאריך הגשה : 28/04/2010 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

  מכרז מס' ב' (1047) 2009
שכירת משרדים בעיר אלעד

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לשכירת משרדים בעיר אלעד, לשימוש משרדי    הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:
1) השטח הנדרש הוא כ- 200 מ"ר ברוטו.
2) המוסד לביטוח לאומי יתייחס אך ורק להצעות למבנים, אשר על-פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך 9 חודשים מיום הגשת ההצעה למכרז.
3) מיקום הנכס יהיה בתחומי העיר אלעד.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993.

אופן הגשת ההצעות:
1.  ניתן להוריד את מסמכי המכרז מהאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי-www.btl.gov.il / דף הבית/ מדור מכרזים. לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז.
2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בשלושה עותקים, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
3. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי 28.4.2010  בשעה 12:00.
בתאריכים 29.3.2010 עד 5.4.2010, חג פסח, סניפי המוסד לביטוח לאומי יהיו סגורים.
4.  שאלות הבהרה ניתן להעביר לגב' שלי יהודה באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום ראשון, 11.4.2010 בשעה 12:00. תשובות לשאלות ההבהרה יועלו במרוכז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי-www.btl.gov.il , בתוך שבעה ימים מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה.
המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב להשיב לשאלות שיגיעו לאחר מועד זה.
5.המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.