רכישה של מערכות אל-פסק ומתן שירות למשרד הראשי בירושלים

המכרז בוטל.
מספר מכרז: ב(1048)2009
תאריך פרסום : 13/01/2010
תאריך הגשה : 17/02/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 300  ש"ח

 

מכרז מספר ב(1048)2009

רכישה של  מערכות אל-פסק ומתן שירות

למשרד הראשי בירושלים

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לרכישת מערכות אל-פסק ומתן שירות למערכות אלה,  עבור משרדיו שברח' וייצמן 13 וברחוב בית הדפוס 22 בירושלים.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 15,000 ₪, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 30.6.2010. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח המופיע במסמכי המכרז- הצעתו תיפסל על הסף.
  2. על המציע לצרף אישור מרואה חשבון המעיד שהמחזור הכספי שלו בתחום מערכות אל-פסק הוא מיליון  ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2006, 2007 ו- 2008. 

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1.  עיון בתמצית מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

ניתן לעיין בתמצית מסמכי המכרז בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

  1.  רכישת מסמכי המכרז המלאים לצורך הגשת הצעה

את מסמכי המכרז המלאים ניתן לרכוש  תמורת תשלום בהמחאה בסך 300 ₪, אצל גב'   דליה  בר במשרד  הראשי,  שד' וייצמן 13 ירושלים, בימים א-ה בשעות 9:00- 15:00, בתיאום מראש בטלפון 050-6284335.

  1. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  2.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי , 17.2.2010 בשעה 12:00.
  3. כנס ספקים יתקיים ביום רביעי 27.1.2010 בשעה 10:00 במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים. הכנס הינו חובה ומציע שלא ישתתף- הצעתו תיפסל.
  4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח למר יגאל גלעדי, בפקס 02-6514029,  עד ליום רביעי, 3.2.2010 בשעה 12:00. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.
  5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.