התאמת משרדים וסגירת מבואה בסניף נתניה

 
מספר מכרז: ב(1050)2009
תאריך פרסום : 15/08/2010
תאריך הגשה : 06/10/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

   מכרז מספר ב (1050)2009

התאמת משרדים וסגירת מבואה בסניף נתניה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות התאמת משרדים בשטח של כ- 950 מ"ר, 

וסגירת מבואה בשטח של כ-200 מ"ר, בקומת הכניסה שבמשרדיו ברח' הרצל 68 נתניה.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

1.         על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בנוסח המפורט במסמכי המכרז, בסכום של 100,000 

       ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוקף עד לתאריך 30.11.2010.

2.         מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח המופיע במסמכי המכרז – הצעתו תיפסל על הסף.על המציע לצרף 

       אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על תקנה 6 

 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות

1.         ניתן להוריד את מסמכי המכרז העיקריים מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  

2.         מגישי ההצעות למכרז יכולים לרכוש את מסמכי המכרז המלאים, כולל תוכניות העבודה, תמורת 

       500 ₪, שישולמו   באמצעות המחאה בלבד במשרד הראשי,  שד' וייצמן 13 ירושלים, במזכירות 

       תחום בינוי ונכסים, קומה 5 חדר 516 בימים א'-ה' בין השעות  9:00 - 15:00; או בסניף הביטוח הלאומי 

       בנתניה, רחוב  הרצל 68, אצל מר גידי אברהם, בתיאום  מראש בטל' 050-6285457.

3.         את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת 

       המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הנמצאת במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בקומה 2 

       בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת 

       אישור מסירה.

4.         המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, 6.10.2010, בשעה 12:00.

5.         סיור קבלנים יתקיים ביום שני, 6.9.2010, בשעה 12:00 בסניף נתניה, רח' הרצל 68. הסיור  הוא 

       חובה, ומציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה למכרז.

6.         שאלות הבהרה למכרז אפשר לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום שני, 13.9.201010,  

       בשעה 12:00. תשובות הביטוח הלאומי יועלו באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה למעלה, 

       בתוך 7 ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

7.         אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה 

       רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.