ביצוע הערכות תלות לאנשים עם מוגבלויות

מספר מכרז: מ(2061)2008
תאריך פרסום : 21/01/2009
תאריך הגשה : 19/02/2009
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 04/02/2009
נעשה שינוי בנוסח של תמצית המכרז וכן בקובץ להורדה שלהלן.

 

שימו לב: בוצע שינוי בנוסח של תמצית המכרז שלהלן.

נוסח תמצית המכרז המעודכן ל-4/2/2009.

 

  מכרז מס'  מ(2061 )2008

 ביצוע הערכות תלות לאנשים עם מוגבלויות

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מבעלי מקצוע בתחומים: סיעוד, ריפוי בעיסוק ופזיוטרפיה, לצורך ביצוע מבחני הערכות תלות, בפעולות היום יום לאנשים עם מוגבלות (להלן מעריכים).

פירוט סניפי הביטוח הלאומי להם דרושים מעריכים מפורט במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

1.       אח/ות מוסמך/ת או מרפא/ה בעיסוק או פזיוטרפיסט/ית בעל/ת תעודה מוכרת ממשרד הבריאות באחד מהמקצועות הנ"ל.

2.       המציע יצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו-1976 (רישום במע"מ מס הכנסה וביטוח לאומי).

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

הגשת מסמכי המכרז:

1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"), או לקבלם 

   בסניפי המוסד לביטוח לאומי  ביחידות הסיעוד.

2. את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח, במעטפה חתומה 

    בגודל A4  אל תיבת המכרזים המוצבת במשרד הראשי בירושלים, שדרות 

    ויצמן 13, בארכיב- קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

3. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום חמישי 19.2.2009 בשעה 15:00. 

    לא ייבדקו הצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

4. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף 

    המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.