רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי ברהט

המכרז בוטל. לא הוגשו הצעות העונות על דרישות המכרז. 
מספר מכרז: ב(1020)2008
תאריך פרסום : 26/03/2009
תאריך הגשה : 03/05/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                     מכרז מס' ב' (1020) 2008

                         רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי ברהט

 המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לרכישת משרדים בעיר רהט בשטח של כ-300 מ"ר ברוטו.

 תמצית תנאי הסף:

1)       מיקום הנכס יהיה בעיר רהט, וזאת בכפוף למפורט במסמכי המכרז.

2)       המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 5,000 ₪, בנוסח המפורט בנספח למסמכי המכרז. תוקף הערבות יהיה עד ליום 31.7.2009. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תפסול את ההצעה.

3)       המציע יצרף אישור על זכויותיו בנכס.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993.

 אופן הגשת ההצעות:

1.       את טופסי המכרז ניתן לקבל בסניף הביטוח הלאומי בבאר שבע, אצל מר שחר נסירי בימים א'-ה' בשעות 15:00-9:00, בתיאום מראש בטלפון 050-6285133.

2.       לחילופין, החל ביום ראשון 29.3.2009, ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

3.       את ההצעות למכרז ניתן להגיש כמפורט בנספח 2 סעיף 15, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום ראשון  3.5.2009  בשעה 15:00.

הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד זה, לא תילקח בחשבון.

5.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, ורשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שימצא לנכון.