אספקת נייר בגליונות גדולים וחבילות נייר צילום

מספר מכרז: ה(1)2008
תאריך פרסום : 30/03/2008
תאריך הגשה : 10/04/2008
סכום לתשלום: 0  ש"ח

  מכרז מספר ה(1)2008

אספקת נייר בגיליונות גדולים וחבילות נייר צילום

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת נייר, על פי הפירוט המופיע במסמכי המכרז.

 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 50,000  
    ש"ח, צמודה למדד 
המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד יום 
    31.7.2008, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. 
מציע המגיש הצעת מחיר  
    לשתי העבודות, יגיש ערבות בסך 100,000 ₪, בנוסח זהה ועד אותו 
מועד.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול 
    ספרים לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

 

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי,  שד' וייצמן 13 ירושלים - בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

 

3.על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 

4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 30.4.2008 בשעה 15:00.

    בתאריכים 24.4.08-20.408, חג פסח, המשרד הראשי יהיה סגור לקהל.

 

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 
    הצעה אחרת, והוא 
יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או  
    לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.