הדפסה ואספקה של חוברות וספרים

דפוס חן (משה) בע"מ
מספר מכרז: ה(1)2009
תאריך פרסום : 06/05/2009
תאריך הגשה : 11/06/2009
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ה(1) 2009

הדפסה ואספקה של חוברות וספרים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר להדפסה ואספקת חוברות וספרים, על-פי הפירוט המופיע במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.      על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 7,500 

      ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 

      30.9.2009, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2.      על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול 

      ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 אופן הגשת ההצעות:

1.      את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ( "קובץ להורדה").

2.      את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודל A4, ביד או  באמצעות שליח,לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.   המועד האחרון להגשת הצעות- יום חמישי 11.6.2009 בשעה 15:00.

4.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

   הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל 

   סיבה שהיא.