אספקת נייר בגיליונות גדולים

יצחק י. גליק בע"מ
מספר מכרז: ה(1)2010
תאריך פרסום : 25/07/2010
תאריך הגשה : 18/08/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ה' (1) 2010

 אספקת נייר בגיליונות גדולים

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת נייר בגיליונות גדולים, בהתאם לפירוט המופיע 

 במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.      על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 8,000 ₪, צמוד למדד המחירים לצרכן. 

     הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.12.2010 ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח 

     המפורט במסמכי המכרז  תפסול את ההצעה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

 לתקנות חובת המכרזים.

 אופן הגשת ההצעות:

1.      את מסמכי  המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). אין צורך בתשלום עבור מסמכי המכרז.

2.      את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות שליח,  לתיבת המכרזים 

     של המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי 

     המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.      המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 18.8.2010 בשעה 12:00.

4.     לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למר עמנואל מהגר באמצעות פקס 02-6527130 או במייל 

     mehager@nioi.gov.il , עד ליום רביעי 4.8.2010  בשעה 12:00. 

השאלות והתשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il  

עד ליום 11.8.2010.

5.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא

      יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.