ייצור ואספקת מעטפות

אמקא מעטפות 1994 בע"מ
מספר מכרז: ה(1)2011
תאריך פרסום : 26/10/2011
תאריך הגשה : 23/11/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ה(1)2011

     ייצור ואספקת מעטפות  

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לייצור ואספקה של מעטפות, על-פי הפירוט 

המופיע במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 5,000 ש"ח, צמוד למדד

המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.3.2012 ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. 

ערבות שלא תהיה בנוסח המפורט במסמכי המכרז  תפסול את ההצעה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 אופן הגשת ההצעות:

1.      את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.      את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח,  

     לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב 

     אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת 

     אישור מסירה.

3.      המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 23.11.2011 בשעה 12:00.

4.      בשאלות הבהרה ניתן לפנות אל מר עמנואל מהגר בכתב באמצעות פקס' שמספרו

02-6527130 או באמצעות דוא"ל: mehager@nioi.gov.il עד ליום ראשון 6.11.2011. 

תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום ראשון 13.11.2011, באתר האינטרנט 

של המוסד שכתובתו- www.btl.gov.il .

5.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא

      יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.