ייצור ואספקת מעטפות כיס

דפרון פ"ת בע"מ   - וגברעם מעטפות איכות בע"מ
מספר מכרז: ה(2)2009
תאריך פרסום : 05/08/2009
תאריך הגשה : 26/08/2009
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                         מכרז מס' ה(2)2009

ייצור ואספקת מעטפות כיס

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לייצור ואספקה 

של מעטפות כיס, על פי הפירוט המופיע במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.      על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 7,500 

      ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 

     31.12.2009 ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה 

     בנוסח המפורט במסמכי המכרז  תפסול את ההצעה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף 

המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 אופן הגשת ההצעות:

1.     את מסמכי  המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). אין 

     צורך בתשלום עבור מסמכי המכרז.

2.      את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודל -A3, 

     ביד או באמצעות שליח,  לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי 

    המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 

    על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת 

    אישור מסירה.

3.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 26.8.2009 בשעה 12:00.

4.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

     הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל מכרז זה מכל 

     סיבה שהיא.