הדפסה ואספקה של טפסים, חוברות בהדפסה מלוחות ורודים והדפסה דיגיטלית (צילום)

עבודה מס' 1 - מפעל חסד ואמונה
עבודה מס' 2 - דפוס ציון בע"מ
מספר מכרז: ה(2)2010
תאריך פרסום : 25/07/2010
תאריך הגשה : 18/08/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                                               מכרז מס' ה' (2) 2010

הדפסה ואספקה של טפסים, חוברות בהדפסה מלוחות ורודים

והדפסה דיגיטלית (צילום)

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר להדפסה ואספקה של טפסים וחוברות, בהתאם לפירוט 

המופיע במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.      על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 5,000 ₪ לכל הצעה, צמוד למדד 

      המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.12.2010, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. 

      ערבות שלא תהיה בנוסח המפורט במסמכי המכרז תפסול את ההצעה.

יודגש כי סכום הערבות הינו עבור הצעה לעבודה אחת, מציע שמגיש הצעה עבור שתי עבודות, יגיש 

ערבות בסכום של 10,000 ₪.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

 תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 

 אופן הגשת ההצעות:

1.      את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). אין צורך בתשלום עבור מסמכי המכרז.

2.      את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח,  לתיבת 

     המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל מר 

     יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.      המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 18.8.2010 בשעה 12:00.

4.      לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות באמצעות פקס 02-6527130, או במייל לכתובת mehager@nioi.gov.il  

     למר עמנואל מהגר, עד ליום רביעי 4.8.2010  בשעה 12:00. 

השאלות והתשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il  

עד ליום רביעי, 11.8.2010.

5.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא

      יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.