אספקת קרגלים

פעמית קרטון ואריזות בע"מ
מספר מכרז: ה(4)2010
תאריך פרסום : 14/07/2010
תאריך הגשה : 11/08/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 25/07/2010
המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במסמכי המכרז: 1. מסמכי המכרז ישונו כך שבכל מקום בו מופיעה המילה "קרגלים" תיכתבנה במקומה המילים "מיכלי אחסון". 2. סעיף ב' למכתב הפנייה ישונה כך שעובי הקרטון יהיה 500 עד 550 גרם למ"ר.

 

                                                           מכרז מספר ה(4)2010

                                                             אספקת קרגלים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת קרגלים, על-פי הפירוט המופיע במסמכי המכרז.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה "קובץ להורדה".

2.       את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח

          לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל 

          מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.       המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 11.8.2010 בשעה 12:00.

4.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח למר עמנואל מהגר באמצעות פקס' 02-6527130 או 

         במייל mehager@nioi.gov.il   עד לתאריך 25.7.2010 בשעה 12:00.

         תשובות המוסד יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד עד ליום שני 2.8.2010.

5.      אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה 

         רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.