אספקת מדבקות

"כנף תעשיית מדבקות"
מספר מכרז: ה(5)2008
תאריך פרסום : 26/10/2008
תאריך הגשה : 20/11/2008
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר ה(5)2008

אספקת מדבקות

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר 

לאספקת מדבקות, על-פי הפירוט  המופיע  במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 

         3,000 ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד 

         לתאריך 31.1.2009, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

  1. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

         פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט 

         שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה "קובץ להורדה".
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודל A-4, 

        ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי 

        המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 

        על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות יום חמישי 20.11.2008 בשעה 15:00.
  2. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה  הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.